TÊN DOANH NGHIỆP

-----

Số: ...................

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Pḥng đăng kư kinh doanh.......................................................................

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ..........................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh số: ...........................................................................................……….........

Do: ........................................................................................ Cấp ngày: ............/........../..............………….........

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................………..................

Điện thoại: ...................................... Fax: ...........................................................................................................

Email: ............................................. Website: ........................................................................………..................

Ngành, nghề kinh doanh:………………………………....................................................…………………………………
.........................................................................................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ............................................................................................................................................

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

1. Tên địa điểm: (ghi bằng chữ in hoa) .......................................……........................................................………..

Địa chỉ: .......................................................................................................……………......................................

Điện thoại: ............................................ Fax: .....................................................................................................

Email: .............................……............... Website: .................................................................………..................

2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:…………....................................................……………………………
.........................................................................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: .........................................................................…………Nam/Nữ

Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:...............................................................................  

Chứng minh nhân dân số:.....................................................................................................................................

Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ..................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):........................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................................................................

Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ..........................................................................................................….....

Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................…………….

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................................…………….......... 

4. Tên, địa chỉ Chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

.............................................................................................................................................................................

5. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:

.............................................................................................................................................................................

 

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

- Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương.

 

 

 Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

  (Kư, đóng dấu và ghi rơ họ tên)