TÊN DOANH NGHIỆP

-----

Số: .....

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KƯ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……….)

Kính gửi: Pḥng đăng kư kinh doanh.......................................................................

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ...........................................................................................…….........

Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh số: .........................................................................................…..................

Do: ................................................................................................... Cấp ngày: ........../......../..... …………..........

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................................….........

Điện thoại: ............................................................ Fax: .................................................................………...........

Email: .................................................................. Website: ........................................................ ………….........

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa

..........................................................................................................Nam/Nữ....................................……………

Sinh ngày: …..…./....../...............Dân tộc: ............................................Quốc tịch:.................................................

Chứng minh nhân dân số:.....................................................................................................................................

Ngày cấp: ........./....../................Cơ quan cấp: .....................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không  có CMND):......................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................................................................

Ngày cấp: ......../....../.................Cơ quan cấp: ............................................................................................…......

Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú: ................................................................................................... …………..........

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................................…….

 

 

Đăng kư thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

- Số nhà: ………………….đường…………………….......................……Phường……...................……………………….

Quận………………………...........……………….Thành phố………………….................................…………………………

 

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

 

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Kư, đóng dấu và ghi rơ họ tên)