TÊN DOANH NGHIỆP

-----

Số: .....

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KƯ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……….)

Kính gửi: Pḥng đăng kư kinh doanh.......................................................................

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ...........................................................................................…….........

Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh số: .........................................................................................…..................

Do: ................................................................................................... Cấp ngày: ........../......../..... …………..........

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................................….........

Điện thoại: ............................................................ Fax: .................................................................………...........

Email: .................................................................. Website: ........................................................ ………….........

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

..........................................................................................................Nam/Nữ..................................……..………

Sinh ngày: …..…./....../...............Dân tộc: ............................................Quốc tịch:.................................................

Chứng minh nhân dân số:.....................................................................................................................................

Ngày cấp: ........./....../................Cơ quan cấp: .....................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không  có CMND):......................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................................................................

Ngày cấp: ......../....../.................Cơ quan cấp: ............................................................................................…......

Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú: ................................................................................................... …………..........

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................................…….

 

    ĐĂNG KƯ  THAY ĐỔI THÀNH VIÊN NHƯ SAU:

A/ Thành viên trước khi thay đổi:

Stt

Tên  thành viên

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), hoặc Giấy CNĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú đối với thành viên là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Vốn góp

Giá trị vốn góp

Phần vốn góp (%)

Thời điểm góp vốn

Loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn

1

2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ Thành viên sau khi thay đổi :

 

Stt

Tên thành viên

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), hoặc Giấy CNĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú đối với thành viên là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Vốn góp

Giá trị vốn góp

Phần vốn góp (%)

Thời điểm góp vốn

Loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn

1

2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

Tôi và thành viên mới cam kết :

- Không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
- Đă thực hiện theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
 

 

           

                                                             TP. HCM, ngày………..tháng ……..năm..200….

                                                                          ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                               (Kư, đóng dấu và ghi rơ họ tên, chức vụ)

 

 

 

Kèm theo đăng kư thay đổi:

- ……………………

- ……………………