CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KƯ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

 

Kính gửi: Pḥng đăng kư kinh doanh.........................................................................

 

Tôi là: (ghi rơ họ tên  bằng chữ in hoa)  .................................................Nam/Nữ: ...............................
Chức danh: .....................................................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: .......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Cơ quan cấp: ...................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..............................................................

Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ........................................................................…...................

Nơi đăng kư hộ khẩu thường trú: .......................................................….............................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ......................................................................................

Email: .............................................. Website: .................................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

 

Đăng kư kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) CÔNG TY TNHH............................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................…......

Tên công ty viết tắt (nếu có): ........................................... .............…..........................................…….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………….....................................................................

Điện thoại: ........................................ Fax: .......................................................................................

Email: .............................................. Website: ................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mă ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ: ................................................................................................................................

- Tổng số: .............................................................................................. .......................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):............................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

7. Tên, địa chỉ văn pḥng đại diện:

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

 

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng kư kinh doanh.

 

                                                         ......, ngày ....... tháng ........ năm.......

                                                      ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                    (Kư và ghi rơ họ tên)

Kèm theo Giấy đề

nghị đăng kư kinh doanh:

- ................

- ................

- ................

 

    Có đăng kư đồng thời dấu và mă số thuế     c