| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1,934
Tất cả: 89,298,270
 
 
Bản in
Quy định mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về luân chuyển cán bộ
Tin đăng ngày: 8/10/2021 - Xem: 384
 
 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ.
 

Đây là việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác luân chuyển cán bộ cũng như để phù hợp với tình hình thực tiễn trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 15/3/2016 về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02-NQ/TU). Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, công tác luân chuyển, điều động cán bộ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tổng số cán bộ được luân chuyển, điều động là 1.387 lượt người, trong đó cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý luân chuyển, điều động là 95 lượt, cán bộ diện huyện, thành phố, thị xã và sở, ban, ngành cấp tỉnh quản lý luân chuyển, điều động là 1.292 lượt.

Đa số cán bộ luân chuyển, điều động giữ cương vị mới đều phát huy được vai trò, trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với môi trường mới, có nhiều tiến bộ trong nhận thức, quan điểm, phương pháp chỉ đạo, phát huy được năng lực, sở trường.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội thảo trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Quy định luân chuyển cán bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác luân chuyển, điều động cán bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng của công tác luân chuyển, điều động cán bộ; chưa có phương pháp phù hợp trong việc đánh giá cán bộ luân chuyển gắn với đề bạt, bổ nhiệm sau luân chuyển; một số nơi luân chuyển, điều động cán bộ chưa thật phù hợp với năng lực, sở trường dẫn đến chất lượng, hiệu quả chưa cao; nhiều địa phương thực hiện việc luân chuyển cán bộ chưa đủ thời gian theo quy định của Nghị quyết số 02-NQ/TU.

Từ kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ của Nghị quyết số 02-NQ/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng quy định về luân chuyển cán bộ để thống nhất thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan được giao chủ trì tham mưu triển khai xây dựng dự thảo Quy định về luân chuyển cán bộ, sau khi lấy ý kiến rộng rãi, tổ chức hội nghị trực tuyến từ cơ sở, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các bậc lão thành trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, ngày 20/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ.

Quy định được ban hành nhằm mục đích lựa chọn những cán bộ thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, có quy hoạch để đào tạo, rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, tạo nguồn cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm để đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Lãnh đạo huyện Con Cuông trao quyết định luân chuyển Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm. Ảnh tư liệu năm 2018.

Theo đó, đối tượng luân chuyển là cán bộ trẻ, cán bộ còn thời gian công tác từ 2 nhiệm kỳ (10 năm) trở lên tính từ thời điểm đi luân chuyển, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý; các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy định này đã phân biệt rõ giữa luân chuyển với điều động, biệt phái cán bộ, cụ thể khác với luân chuyển cán bộ thì điều động cán bộ là việc phân công, bố trí, chuyển đổi vị trí công tác có thời hạn hoặc không xác định thời hạn, theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Các chức danh luân chuyển được chia làm 4 nhóm, gồm: Chức danh luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện này sang huyện khác, từ huyện về cơ sở và luân chuyển ngang giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Để thực sự tạo môi trường cho cán bộ luân chuyển thể hiện, phát huy năng lực và sở trường chuyên môn, Quy định lần này xác định chỉ bố trí giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cán bộ do tỉnh luân chuyển và giữ các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã đối với cán bộ do huyện luân chuyển.

Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng), trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ hoàn thành thời gian luân chuyển: Sẽ ưu tiên bố trí cán bộ đối với cán bộ được đánh giá, xếp loại 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đồng thời  quy định rõ các chính sách về phụ cấp, sinh hoạt phí, bố trí nhà ở, nơi sinh hoạt của cán bộ luân chuyển.

Điểm đáng chú ý là Quy định này đã thống nhất về xác định biên chế của cán bộ luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã, theo đó, cán bộ luân chuyển sẽ được chuyển biên chế về xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Việc xem xét bố trí, phân công cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ luân chuyển và kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp có thẩm quyền. Các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và thời gian luân chuyển theo quy định; nếu cơ quan, đơn vị cử đi luân chuyển hiện còn cơ cấu, số lượng theo quy định và có nhu cầu đề xuất, thì xem xét, phân công, bố trí theo chức danh quy hoạch. Trường hợp cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu đề xuất, thì có thể xem xét, phân công, bố trí chức vụ tương đương chức danh quy hoạch hoặc chức vụ tương đương trước khi đi luân chuyển.

Các đồng chí cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có nguyện vọng trở lại cơ quan cử đi luân chuyển, nhưng cơ quan, đơn vị hiện chưa có cơ cấu, số lượng chức danh theo quy hoạch hoặc chưa có nhu cầu, thì trước mắt bố trí trở lại chức vụ đã đảm nhiệm trước khi luân chuyển hoặc chức vụ tương đương (nếu có); khi có cơ cấu, số lượng chức danh theo quy hoạch, cơ quan, đơn vị có nhu cầu đề xuất và cán bộ đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định thì sẽ xem xét theo quy định.

Các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ thì xem xét, bố trí chức vụ phù hợp nhưng không cao hơn chức danh đảm nhiệm trước khi luân chuyển.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định về luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ triển khai tập huấn và hướng dẫn cụ thể; đồng thời tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tiêu chí đánh giá và hướng dẫn việc đánh giá cán bộ luân chuyển; lập danh sách cán bộ dự kiến luân chuyển; rà soát, đánh giá nhu cầu, vị trí luân chuyển để xây dựng kế hoạch luân chuyển theo yêu cầu; Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ cụ thể, kịp thời, phù hợp đối với cán bộ luân chuyển và địa phương, đơn vị nơi có cán bộ luân chuyển đến.

  Các bài mới:
TP. Vinh phong tỏa 17 hộ dân liên quan đến các ca nhiễm Covid - 19 mới(30/11/2021)
Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu theo quy định 08 của Tỉnh ủy(1/12/2021)
Lại vỡ phường hụi online hàng chục tỷ đồng ở Nghệ An(30/11/2021)
Nghệ An sẽ ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2(30/11/2021)
TP. Vinh: Phong tỏa 5 hộ dân, 1 chung cư mini liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới(30/11/2021)
Thành phố Vinh tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19(29/11/2021)
UBND Thành phố Vinh tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2021(29/11/2021)
Làng hoa lớn nhất TP. Vinh gom hàng vụ Tết, dùng cần cẩu chuyển cây(29/11/2021)
  Chính trị:
Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu theo quy định 08 của Tỉnh ủy (1/12/2021)
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh (25/11/2021)
Vì sao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận? (18/11/2021)
Những căn cứ xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (16/11/2021)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ (5/11/2021)
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí (2/11/2021)
Những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (30/10/2021)
Miễn nhiệm, thay thế cán bộ có uy tín thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ (29/10/2021)
Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí ban hành các nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù (27/10/2021)
Chống đại dịch và suy ngẫm (23/10/2021)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  ca cuoc truc tuyen fi88bet168w88https://ae788.com/the-thao/https://nhacaiuytin.cchttps://dangkykubet.com KU11KUBETlodeloto8day  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website