| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.539.398
 
 
Bản in
Đảng ta - chính Đảng cách mạng của dân tộc Việt Nam
Tin đăng ngày: 2/2/2021 - Xem: 1031
 
Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, đã xứng đáng và tiếp tục xứng đáng đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng.
 

Đảng ta là Đảng Cộng sản Việt Nam - chính Đảng cách mạng, chân chính của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, được thành lập ngày 3/2/1930. Sự ra đời của Đảng ta, với đường lối cách mạng duy nhất đúng đắn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, công cuộc giải phóng dân tộc được đặt vào quỹ đạo của cách mạng vô sản thế giới, đã chấm dứt cuộc khủng hoảng sâu sắc về con đường cứu nước, mở ra con đường đúng đắn để giành lại độc lập cho dân tộc, tự do và hạnh phúc cho Nhân dân.

Lịch sử dân tộc và toàn thể Nhân dân Việt Nam đã trao trọn vẹn sứ mệnh lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc cho giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam ta trong 91 năm qua, từ ngày có Đảng đã khẳng định: Sự tin cậy của toàn thể dân tộc Việt Nam để trao trọn vẹn vai trò lãnh đạo công cuộc giải phóng cho Đảng ta là rất đúng đắn và cần thiết, là một tất yếu lịch sử của mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, để đất nước vững tin bước vào lịch sử hiện đại.

Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự là “con nòi”(*) của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam đã hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy của toàn dân tộc, xứng đáng với trọng trách mà lịch sử và dân tộc giao phó.

Tranh cổ động chào mừng ngày thành lập Đảng.

Có dân tộc Việt Nam anh hùng - cùng thời đại mới, mới có Đảng - Đảng Cộng sản Việt Nam. Có Đảng lãnh đạo, đất nước ta, dân tộc ta có cơ đồ và vị thế, uy tín như ngày nay, để càng tự tin, càng vững vàng, càng phấn chấn bước vào thời kỳ phát triển mới được mở ra với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng cách mạng, chân chính. “Vì ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”(*). “Đảng ta là một Đảng cách mạng chân chính còn bởi Đảng ta là đạo đức, là văn minh”(*). Đảng dám thừa nhận và biết sửa chữa, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm.

Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam sống trong lòng Nhân dân, dân tộc để đoàn kết và lãnh đạo toàn dân.

Vì tất cả những lẽ trên, toàn dân tộc ta hết lòng bảo vệ Đảng, hết lòng đặt trọn niềm tin vào Đảng lúc thắng lợi cũng như lúc gặp tổn thất. Niềm tin đó vẹn nguyên suốt 91 năm qua và tiếp tục được củng cố đúng như câu ca dao: “Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Mười lăm năm sau ngày thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công lập nên Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây, cùng với vai trò lãnh đạo cách mạng, dân tộc ta, Nhân dân ta lại càng tin cậy trao cho Đảng địa vị cầm quyền. Từ đây, Đảng ta vừa là Đảng lãnh đạo, vừa là Đảng cầm quyền.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh tư liệu: Lưu Quang Phổ/TNO

Nhưng, các thế lực thực dân, đế quốc với dã tâm thống trị thế giới, ỷ vào sức mạnh kinh tế và quân sự đã tiến hành hai cuộc chiến tranh xâm lược. Lịch sử đất nước lại trao cho Đảng ta trọng trách lãnh đạo, trọng trách cầm quyền để bảo vệ chính quyền của Nhân dân, bảo vệ nền độc lập, tự do mà dân tộc ta đã hy sinh biết bao xương máu mới giành được.

Với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cả dân tộc ta nhất tề đứng lên, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh thắng hai đế quốc to.

Đất nước độc lập, thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, 15 năm đấu tranh để có chính quyền, và phải đến 30 năm đấu tranh để giữ được chính quyền của dân, do dân và vì dân, Đảng ta đã khẳng định: Đảng đã biết cầm quyền để giữ chính quyền. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao thể hiện ở bản lĩnh và năng lực cầm quyền.

Có độc lập, tự do, có chính quyền là điều kiện tiên quyết để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để xây dựng chế độ mới, để đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Lịch sử đất nước và dân tộc lại tin cậy trao cho Đảng trọng trách mới: Chiến thắng bần cùng và lạc hậu.

Trong bài nói chuyện tại Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (1960) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều”(*). Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, trong phần “phải viết thêm” (tháng 5/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn”(**). “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân (**). Người nhấn mạnh: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”(**).

Ở vào tình thế bị bao vây, cấm vận, bị buộc phải tiến hành tiếp hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bị rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, để đáp lại sự tin cậy của toàn dân tộc, để thực hiện những điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã có một quyết định lịch sử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI: ĐỔI MỚI.

“Đổi mới”, để đáp ứng sự đòi hỏi bức thiết, mong mỏi thiết tha của đất nước, Nhân dân, của dân tộc đồng thời bắt nhịp với xu thế thời đại.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh tư liệu: TD

Khởi xướng công cuộc đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của Nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đưa đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội; phá thế bao vây, cấm vận thành công; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Từ đó, đưa đất nước ta từ một nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước đang phát triển. Những thành tựu có được sau 35 năm đổi mới được lịch sử dân tộc ghi nhận và được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Cơ đồ, sự nghiệp, tiềm lực, vị thế của đất nước bước sang trang mới. Đây là động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào thời kỳ phát triển mới, hướng tới mục tiêu chiến thắng bần cùng và lạc hậu vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vạch ra.

35 năm đổi mới cũng là 35 năm Đảng ta không ngừng chỉnh đốn chính mình, chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi như lời Bác Hồ căn dặn. Và nhờ thế Đảng ta tiếp tục xứng đáng là người lãnh đạo, đồng thời là đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Đảng ta -  Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, đã xứng đáng và tiếp tục xứng đáng đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng, của Tổ quốc Việt Nam ngàn năm văn hiến. 

----------------------------

*Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 10. Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, trang 2, trang 5.

**Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 12. Các bản in nguyên văn bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang 503, trang 505.

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Chính trị:
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ (22/12/2022)
Infographic: Bộ Công an đề xuất bổ sung 4 đối tượng cảnh vệ (12/12/2022)
Giảm số lượng bộ, ngành, nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (29/11/2022)
Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định mới về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (5/11/2022)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc: Quan hệ tiến thêm một bước mới, phù hợp lợi ích (31/10/2022)
Một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An năm 2022 (25/10/2022)
Nghệ An đạt giải tập thể xuất sắc và 2 giải C tại Cuộc thi viết chính luật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 (25/10/2022)
Xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật đảng (25/10/2022)
Danh sách 27 thành viên Chính phủ sau kiện toàn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (23/10/2022)
Dừng việc triển khai thí điểm mô hình văn phòng cấp ủy dùng chung (21/10/2022)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  trò chơi8xbetkubet.sale333666new88SbobetTài xỉu MD5Qh88Nhà cái uy tínThabet88G88Kingbet86new 88bắn cá́game bàí́PQ88́́vin smart citý́Xem bóng đá Socolivenha cai uy tin90phut tvcakhiatvGo88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.com  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website