| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 3,886
Tất cả: 86,129,938
 
 
Bản in
KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP năm 2013
Tin đăng ngày: 24/4/2013 - Xem: 5392
 

UBND TỈNH NGHỆ AN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Số             /LĐTBXH-PCTNXH                         Nghê An, ngày      tháng 4  năm 2013                                       

 

           

      KẾ HOẠCH

                     Thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP năm 2013

 


Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động Phòng chống mua bán người giai đoạn 2011 – 2015; Chương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân về tác hại của việc mua bán người, góp phần ngăn ngừa và làm giảm cơ bản tình trạng phụ nữ, trẻ em bị buôn bán; tạo điều kiện để phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về tiếp cận được các dịch vụ hỗ trợ.

2. Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình 130/CP nói chung và Đề án 3 nói riêng giai đoạn 2011-2015 trong năm 2013, cụ thể:

100% phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về được tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng với các hình thức phù hợp;

3. Công tác phòng, chống mua bán người nói chung và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về nói riêng phải được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống mua bán người.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình trạng buôn bán người; quy định của pháp luật về công tác phòng, chống mua bán người để có biện pháp phòng, chống phù hợp. Tránh phân biệt, kỳ thị, đối xử với phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về.

2. Xây dựng các mô hình phòng ngừa buôn bán người, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập tại cộng đồng và tổ chức tổng kết và nhân

rộng trên địa bàn toàn tỉnh; từng bước xã hội hóa công tác tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trọng điểm về buôn bán người.

3. Nâng cao kết quả, hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về

-  Tổ chức thống kê, phân loại, quản lý số phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về, xác định nhu cầu học nghề và việc làm của nạn nhân để có sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời;

- Bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh;

          - Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân được thực hiện kịp thời, đúng quy  định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013của Chính phủ;

- Tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành Lao động – TB&XH, Công an và Bộ đội Biên phòng trong công tác tiếp nhận phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  

          - Tham mưu UBND tỉnh ban hành chủ trương, chính sách về công tác tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh;

          - Tổ chức thống kê, khảo sát số phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;

          - Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trọng điểm về buôn bán người;

          - Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình phòng ngừa buôn bán người, tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã

- Rà soát, thống kê phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Đề án;

- Làm tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hoà nhập cộng đồng bền vững, nắm bắt tình hình, điều kiện kinh tế của nạn nhân để có sự hỗ trợ phù hợp;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hỗ trợ;

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về;

- Phối hợp với Công an cùng cấp cấp Giấy chứng nhận cho nạn nhân bị buôn bán trở về;

- Phối hợp các Phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

          - Làm tốt công tác quản lý phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về; phân công tổ chức đoàn thể đặc biệt là Hội phụ nữ động viên, giúp đỡ họ hoà nhập cộng đồng, tham gia sinh hoạt của Hội, tránh phân biệt, đối xử và tạo điều kiện để họ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống;

          - Lồng ghép các chương trình an sinh xã hội, các dịch vụ phòng ngừa để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng bền vững.

          - Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về gắn với việc xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội;

          - Hướng dẫn các nạn nhân hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng theo quy định

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung và xây dựng Kế hoạch thực hiện tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

     Nơi nhận:                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

    - Cục Phòng chống TNXH;                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

    - UBND tỉnh (báo cáo);

    - Thường trực CT130/CP (CA tỉnh);

    - Bộ đội Biên phòng tỉnh;                            

    - Phòng Lao động –TB&XH huyện, thành, thị;

    - Lưu: VT, PCTNXH.                                                                       

 

 

                                                                                                 Đặng Cao Thắng

  Các bài mới:
Thành ủy gặp mặt lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ xuân Tân Sửu(22/1/2021)
Đồng chí Phan Đức Đồng, UVBTV Tỉnh ủy, bí thư thành ủy Vinh trao quà các đối tượng chính sách(21/1/2021)
Đại hội XIII của Đảng: Kiên định, sáng tạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững(21/1/2021)
'Tiếng nói lạc điệu' cố ý xuyên tạc tình hình Việt Nam(20/1/2021)
Dấu ấn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội XII(20/1/2021)
Các địa phương cần phát động đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19(20/1/2021)
Nhặt được ví đầy tiền, tài xế taxi lên facebook tìm người đánh rơi(19/1/2021)
Tất bật làng hoa Kim Phúc lớn nhất thành Vinh(19/1/2021)
  Văn bản pháp quy:
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (22/2/2017)
Mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (19/11/2015)
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật (19/11/2015)
Đấu tranh chống các hành vi buôn bán, sử dụng các loại pháo dịp Tết Nguyên đán (9/9/2015)
Quy định mới về tuyển dụng công chức (31/3/2015)
Công điện khẩn về công tác phòng, chống hạn vụ hè thu 2014 (7/6/2014)
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2013 (24/4/2013)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website