| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 6,393
Tất cả: 84,989,216
 
 
Bản in
PHIẾU KIỂM TRA HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Tin đăng ngày: 23/5/2012 - Xem: 2990
 

              BM.QLĐT.01.01

 V¨n phßng H§ND-UBND TP VInh

Bé phËn TiÕp nhËn & tr¶ kÕt qu¶

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

    

 

PhiÕu kiÓm tra hå s¬ cÊp giÊy phÐp x©y dùng

(LÇn...........)

 

H«m nay, ngµy........th¸ng .......n¨m 2011. T¹Þ Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ - UBND thµnh phè Vinh, sau khi kiÓm tra hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë t­ nhËn mang tªn «ng (bµ):...................................................................................................................................................

®Þa chØ x©y dùng t¹i khèi (xãm):...............................Ph­êng (x·):..................................................

C¸n bé kiÓm tra hå s¬ yªu cÇu bæ sung thªm c¸c thñ tôc giÊy tê sau (Danh môc bæ sung):

 

PhÇn

Danh môc ®· cã

Danh môc bæ sung

PhÇn 1:

QuyÒn SD§Êt

 

- GiÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt c«ng chøng.

 

 

- X¸c nhËn cña V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn SD§ TP Vinh vÒ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

 

PhÇn 2:

Hå s¬ thiÕt kÕ

(02 bé)

 

- MÆt b»ng ®Þnh vÞ nhµ trªn l« ®Êt

 

 

- MÆt b»ng m¸i vµ cÊu t¹o chi tiÕt hÖ thèng tho¸t n­íc m¸i.

 

 

- MÆt ®øng chÝnh.

 

 

- MÆt b»ng tÇng 1.

 

 

- MÆt b»ng tÇng 2.

 

 

- MÆt b»ng tÇng 3.

 

 

- MÆt b»ng tÇng 4.

 

 

- MÆt b»ng tÇng 5.

 

 

- MÆt c¾t ngang nhµ.

 

 

- MÆt c¾t däc nhµ

 

 

- MÆt b»ng mãng

 

 

- C¸c cÊu t¹o chi tiÕt mãng.

 

 

- B¶n vÏ kÕt cÊu c«ng tr×nh (§èi víi c«ng tr×nh c¶i t¹o n©ng tÇng)

 

 

- nh chôp hiÖn tr¹ng (§èi víi c«ng tr×nh c¶i t¹o n©ng tÇng)

 

PhÇn 3:

GiÊy tê liªn quan

 

- §¬n xin x©y dùng

 

 

- B¶n Cam kÕt

 

 

- Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn tr¹ng x©y dùng

 

 

- B¶n sao c«ng chøng GCN §KKD, v¨n b¶n thÈm tra ®ñ ®iÒu kiÖn n©ng tÇng cña ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn kÌm ®ãng dÊu ®· thÈm tra vµo thiÕt kÕ.

 

 

- Chøng chØ hµnh nghÒ cña ng­êi thiÕt kÕ (c«ng chøng), ch÷ ký cña ng­êi thiÕt kÕ (ghi râ hä tªn) vµo c¸c b¶n vÏ.

 

 

- B¶n sao c«ng chøng GP kinh doanh cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ (cã ch÷ ký vµ ®ãng dÊu ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµo b¶n vÏ).

 

Ghi chó: Tr­íc khi kiÓm tra hå s¬ lÇn sau yªu cÇu Chñ ®Çu t­ mang theo phiÕu kiÓm tra lÇn tr­íc.

- Chñ ®Çu t­ ký (ghi râ hä tªn) vµo c¸c b¶n vÏ                             ng­Ưêi kiÓm tra

(*) UBND ph­êng k.tra x¸c nhËn râ vÒ

hiÖn tr¹ng x©y dùng trªn ®Êt

(**) X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ c«ng tr×nh ®Õn

c¸c chØ giíi l« ®Êt

            

  Các bài mới:
Cho vay lãi nặng rồi ép con nợ viết giấy nhận tiền(14/8/2020)
[Infographic] Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931 - 2020)(14/8/2020)
Có một dự án "khoanh nuôi" đất bên bờ Nam sông Vinh(14/8/2020)
TP Vinh tìm giải pháp chống thất thu thuế(13/8/2020)
Bàn thêm về tiêu chí đức và tài của người cán bộ(13/8/2020)
Giám đốc Công an Nghệ An Võ Trọng Hải được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ(13/8/2020)
Phường Hưng Dũng trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Thái Huy Hào(13/8/2020)
Bùi Duy Chí Thành - chàng trai của những cú đấm thép(13/8/2020)
  Xây dựng:
Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (29/4/2016)
Tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông do các huyện làm chủ đầu tư (9/9/2015)
Quán Bàu: Phát triển nhanh, mạnh hạ tầng đô thị (20/3/2015)
Tìm hiểu Luật đất đai 2013 (3/11/2014)
Nhà đất được tặng, cho có phải nộp thuế? (20/6/2014)
Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
Tên tài liệu : Quy trình Cấp giấy phép xây dựng công trình (23/5/2012)
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP CĂN CỨ CẤP PHÉP, NỘI DUNG CẤP PHÉP (23/5/2012)
GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở TƯ NHÂN (23/5/2012)
Tên tài liệu : Quy trình Thẩm định TKBVTC- Dự toán công trình (23/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website