| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 758
Tất cả: 84,953,588
 
 
Bản in
PHIẾU KIỂM TRA VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BVTC – DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Tin đăng ngày: 23/5/2012 - Xem: 4138
 

                                                                                                                                                                           BM.QLĐT.02.01

   V ĂN PHÒNG HĐND-UBND            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           THÀNH PHỐ VINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    TT GIAO DỊCH MỘT CỬA                                       -----------------------------------                                      

       ---------------------------------

            SỐ                              

 

 GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ

                                                          Mã số hồ sơ:

                                                               (Liên...........)

Họ và tên:..............................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Điện thoại:.............................................................................................................

Loại hồ sơ:.............................................................................................................

Ghi chú:.................................................................................................................

Gồm:......................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Giấy tờ cần bổ sung:

................................................................................................................................

Lệ phí đã nộp: ....................................... đồng

Thời gian bàn giao hồ sơ: Ngày..........tháng..........năm 20......

Thời gian nhận lại hồ sơ:  Ngày..........tháng..........năm 20......

Ngày hẹn trả kết quả:           Ngày..........tháng..........năm 20......

            

             Người nộp hồ sơ                                        Cán bộ TN&TKQ

                                     (ký, ghi rõ họ t ên)                                                            (ký, ghi rõ họ t ên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                         BM.QLĐT.02.02

   UBND THÀNH PHỐ VINH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TT GIAO DỊCH MỘT CỬA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     -----------------------------------                                  -----------------***----------------

      SỐ           / GBN – HSTĐ                                    ........., ngày      tháng      năm 20...

 

   PHIẾU KIỂM TRA VÀ TIẾP NHẬN

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BVTC – DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

 

Tên công trình: ....................................................................................................

Chủ đầu tư: ..........................................................................................................

Họ tên người nộp hồ sơ: ......................................................................................

Địa chỉ: ............................................... Điện thoại: ............................................

TT

 

Tên danh mục hồ sơ yêu cầu

Phải bổ sung

1

Tờ trình xin V/v xin thẩm định, TK BVTC - DT (Theo mẫu ).

 

 

2

Chủ trư­ơng đầu tư­ của cơ quan quyết định đầu tư­ (công trình chỉ lập Báo cáo KT KT ); Quyết định phê duyệt dự án đầu tư­ và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (với công trình phải lập dự án có thiết kế 2, 3 b­ước)

 

 

3

Quyết định chỉ định thầu đơn vị Tư­ vấn Khảo sát thiết kế

 

 

4

Đăng ký kinh doanh của Nhà thầu thực hiện Khảo sát XD và Nhà thầu lập thiết kế BVTC – Dự toán. (phải phù hợp với loại công trình đư­ợc chỉ định thiết kế )

 

 

5

Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, Chủ nhiệm thiết kế thi công và các chủ trì thiết kế các nội dung chính trong thiết kế BVTC, ( Kiến trúc, kết cấu, điện, nư­ớc,...)

 

 

6

Đề cư­ơng, nhiệm vụ khảo sát, thiết kế đ­ược Chủ đầu tư­ phê duyệt. (Phần đề cư­ơng khảo sát phải phù hợp với thực tế và yêu cầu của thiết kế)

 

 

7

Thuyết minh khảo sát.

 

 

8

Tài liệu khảo sát.

 

 

9

Thiết kế BVTC - DT ( kèm theo đĩa CD, hoặc USB chứa file dự toán ).

 

 

10

Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; Dự án đầu tư­ đư­ợc duyệt (với công trình thiết kế 2 b­ước) kèm theo thiết kế cơ sở đã đ­ược thẩm định.

 

 

11

Thuyết minh bản vẽ thi công.

 

 

12

Thuyết minh tính toán kết cấu ( Với công trình kiến trúc có yêu cầu )

 

 

13

Quy hoạch tổng thể, hoặc mặt bằng định vị công trình đ­ược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. (Công trình kiến trúc)

 

 

14

Hợp đồng khảo sát, hợp đồng thiết kế.

 

 

15

Biên bản nghiệm thu sản phẩm khảo sát - Thiết kế

 

 

16

Các văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà n­ước có thẩm quyền về an toàn môi tr­ờng, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đê điều (nếu có)

 

 

17

Kết quả thi tuyển kiến trúc (với công trình quy định ) kèm theo Quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư và hồ sơ bản vẽ phương án được chọn

 

 

 

KẾT LUẬN: ..................................................................................................

................................................................................................................................

 

Thời gian thẩm định: Từ ngày:.…. /......../ …đến ngày ......./......./…Theo ngày làm việc thực tế

Hẹn ngày:…..../ ……./ 20    trả Kết quả thẩm định Thiết kế KTTC – Tổng dự toán tại Trung tâm giao dịch “Một cửa’’ TP .

             Cán bộ tiếp nhận nộp hồ sơ                 Người nộp hồ sơ tại TTGD

                                                                          

UBND THÀNH PHỐ VINH

     PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 


              Số:           /QLĐT

BM.QLĐT.02.03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

                                Vinh ,  ngày    tháng    năm 20

                                                 

                   

                              Kính gửi: ............................................................................

 

Phòng QLĐT nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế BVTC - DT công trình ..........................................................................................................

Qua thẩm định, xem xét hồ sơ thiết kế BVTC - DT công trình, phòng QLĐT đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần bổ sung, sửa đổi và xử lý một số nội dung sau:

1. ...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

3.....................................................................................................................

4. ...................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Để đảm bảo đủ điều kiện và thời gian cho việc thẩm định, phòng Quản lý ĐT đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trực tiếp làm việc với phòng để xử lý các nội dung trên ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: phòng QLĐT

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan trình……

      Số :  /TT.

BM.QLĐT.02.04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                              

                            ........., ngày......... tháng......... năm..........

 

Tê TR×NH

Thẩm định Thiết kế BVTC - DT công trình

…………………………………………………………….

                            Kính gửi :  Phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh

Căn cứ Nghị định số 12/2009NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình  xây dựng, Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số ……của Bộ Xây dựng ……………………………;

Căn cứ Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An v/v ban hành Quy định về quản lý ĐT&XD công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND thành phố Vinh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn thành phố Vinh;

- Các căn cứ khác có liên quan.

 (Cơ quan trình) trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình .................………...do……………..................... lập với các nội dung sau:

1. Tên công trình

- Loại và cấp công trình…

          - Tổng mức đầu tư...

- Chủ đầu tư...

- Địa điểm xây dựng…

- Diện tích sử dụng đất…

- Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán …

- Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng …

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu…

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng…

2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình:

- Bản sao văn bản số… ngày… của.. về chủ trương đầu tư xây dựng công trình

- Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

- Thuyết minh thiết kế BVTC.

- Các bản vẽ thiết kế và dự toán ( kèm theo đĩa CD hoặc USB chứa file dự toán công trình)

- Tài liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát.

- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công. Biên bản  nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng (nếu có).

- Các văn bản của cấp có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, các văn bản liên quan khác.

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển.

- Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng, chứng chỉ hành nghề của các nhân hoạt động xây dựng.

(Cơ quan trình) trình phòng Quản lý đô thị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình…………………………………..

 

Nơi nhận:

-

- Lưu

Cơ quan trình :

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

                                                            

 
                                                                         
                                                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

     UBND THÀNH PHỐ VINH

     PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 


         Số:           /KQTĐ-QLĐT

BM.QLĐT.02.05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

                                Vinh ,  ngày    tháng    năm 20

 

KÕt qu¶ thÈm ®Þnh

Thiết kế BVTC - Dự toán

Công trình ……………. …..................................

 

                   Kính gửi : …...............................................................

 

Phòng quản lý đô thị thành phố Vinh đã nhận tờ trình số  ........................của ........................................... trình thẩm định TKBVTC - DT công trình ................, kèm theo Hồ sơ thiết kế BVTC-DT của Báo cáo KTKT công trình.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình  xây dựng,  Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An v/v ban hành Quy định về quản lý ĐT&XD công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

 Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND thành phố Vinh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn thành phố Vinh;

Căn cứ …

Sau khi xem xét, phòng Quản lý đô thị tiến hành thẩm định và báo cáo ( thông báo) kết quả  như sau:

1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của công trình: 

a) Công trình:

- Loại và cấp công trình:

b) Địa điểm xây dựng:

c) Diện tích sử dụng đất:

d) Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công:

đ) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng:

e) Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

g) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

h) Nội dung thiết kế:

2. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công:

a) Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy mô xây dựng trong Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

b) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

c) Sự hợp lý của giải pháp kết cấu công trình.

d) Đánh giá mức độ an toàn của công trình.

đ) Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ

e) Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an ninh, quốc phòng.

3. Kết quả thẩm định dự toán:

a) Tính đúng đắn của việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong dự toán.    

b) Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng xây dựng trong dự toán.

          c) Kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp như sau:

TT

Nội dung

Dự  toán tư vấn lập và Chủ ĐT  đề nghị thẩm định( đồng)

Kết quả thẩm định

( đồng)

Tăng (+)

Giảm (-)

1

Chi phí Xây dựng

 

 

 

2

Chi phí QLDA

 

 

 

3

Chi phí tư vấn

 

 

 

4

Chi phí khác

 

 

 

5

Chi phí đền bù PMB(TT)

 

 

 

6

Dự phòng

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Lý do giảm:

4. Kết luận:

          a) Đánh giá, nhận xét:

          b) Những kiến nghị:

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG                           

- Như trên;

- ……………………..;

- Lưu phòng QL đô thị.

                                  

  Các bài mới:
Đề xuất tính điện một giá cao nhất 2.890 đồng một kWh(11/8/2020)
Chủ tịch Quốc hội: Bỏ sổ hộ khẩu, giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!(10/8/2020)
Sáng nay không thêm ca nhiễm nCoV(10/8/2020)
Siêu trộm “cõng” 5 tiền án sa lưới sau khi gây ra 50 vụ trộm trong vòng 2 tháng(10/8/2020)
Nghệ An: Yêu cầu người dân toàn tỉnh cài ứng dụng Bluezone phòng, chống Covid-19(10/8/2020)
Miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, hành trình mọi chuyến bay nội địa(10/8/2020)
3 trường hợp tài xế sẽ bị tước bằng lái, phải học và thi lại(8/8/2020)
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp(7/8/2020)
  Xây dựng:
Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (29/4/2016)
Tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông do các huyện làm chủ đầu tư (9/9/2015)
Quán Bàu: Phát triển nhanh, mạnh hạ tầng đô thị (20/3/2015)
Tìm hiểu Luật đất đai 2013 (3/11/2014)
Nhà đất được tặng, cho có phải nộp thuế? (20/6/2014)
Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
Tên tài liệu : Quy trình Cấp giấy phép xây dựng công trình (23/5/2012)
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP CĂN CỨ CẤP PHÉP, NỘI DUNG CẤP PHÉP (23/5/2012)
GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở TƯ NHÂN (23/5/2012)
PHIẾU KIỂM TRA HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (23/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website