| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 642
Tất cả: 84,953,472
 
 
Bản in
Tên tài liệu: Quy trình Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất
Tin đăng ngày: 17/5/2012 - Xem: 1301
 

Tên tài liệu: Quy trình Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất

Bảng theo dõi sửa đổi :           

Lần sửa đổi

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ngày sửa đổi

Ghi chú

Lần 02

Mục 5.2

Sửa đổi bổ sung nội dung và biểu mẫu

15/02/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Phân phối tài liệu:

Chủ tịch UBND Thành phố

1

Thanh tra Ủy ban

1

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

4

Phòng Tư pháp    

1

Văn phòng HĐND-UBND

1

Sở Tài nguyên & Môi trường

1

Ban chỉ đạo ISO

1

Văn phòng ĐKQSD Đ

1

Phòng Tài nguyên & môi trường

1

UBND phường, xã

19

Phòng Quản lý đô thị

1

Phòng Tài chính- Kế hoạch

1

 

 

Chi Cục thuế

1

 Phê duyệt

Người viết

Người kiểm tra

Người duyệt

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng

Lê Quốc Hồng

Chức vụ: P.Chủ tịch

Nguyễn Xuân Sinh

Chức vụ: Chủ tịch

1. Mục đích:

Cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố Vinh thiết lập, ban hành Quy trình Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất để thống nhất nội dung các bước thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất nhằm đáp ứng các yêu cầu của tổ chức, công dân và yêu cầu của Luật định.

­2. Phạm vi áp dụng, trách nhiệm quyền hạn:

2.1 Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với các phòng ban, đơn vị liên quan trong việc thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Vinh.

2.2 Trách nhiệm và quyền hạn

- Đối với Lãnh đạo UBND: Xem xét phê duyệt cấp Giấy quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền khi hồ sơ đảm bảo tính pháp lý.

  - Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường. Chỉ đạo và giám sát các hoạt động chuyên môn, kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND phê duyệt giấy chứng nhận.

     - Đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cấp GCNQSDĐ, thẩm định, kiểm tra thực địa, trình duyệt, trả kết quả cho tổ chức công dân.

          - Đối với Chi cục thuế. Tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin. Xác định và ghi đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.    

          - Đối với UBND các phường xã: Hướng dẫn tổ chức, công dân lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, xác nhận các thủ tục liên quan.

3. Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt:

-   UBND: Ủy ban nhân dân.

-   VPĐK: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

-   TNMT: Tài nguyên và Môi trường.

-   Bộ phận “một cửa”: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố Vinh.

-   GCN: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

-   CNL: Công nhận lại quyền sử dụng đất

-   QĐ: Quyết định.

-   QSD: Quyền sử dụng.

-   NVTC: Nghĩa vụ tài chính.

-   QT: Quy trình

-   BM: Biểu mẫu

-   Hợp đồng chuyển nhượng: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

4. Tài liệu liên quan:

-   Luật Đất đai năm 2003;

-   Luật Thuế thu nhập cá nhân 2008.

-   Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003.

- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

-   Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

-   Thông tư số 30/2005/TT-BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

-   Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

-   Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

-   Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

-   Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

-    Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

-       Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

-       Căn cứ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND thành phố Vinh ban hành quy định về công nhận lại quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Vinh.

5. Nội dung:

Trách nhiệm

Nội dung

Mẫu biểu, tài liệu liên quan

Bước 1. Bộ phận “một cửa”

Tổ chức, công dân

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Mẫu số 01, 02, 03

Mẫu số 04, 06,12

Mẫu 11/KK-TNCN

Mẫu 01-05/LPTB

Mẫu 01-05/TSDĐ

Bước 2. Văn phòng đăng ký

 

 

- Thẩm tra hồ sơ  CNL và điều kiện chuyển QSD đất

- Lập phiếu chuyển thông tin địa chính; lập sơ đồ

- Chuyển hồ sơ thực hiện NVTC cho BP “một cửa”

 

 

Mẫu số 07

Mẫu số 10

BM.TNMT.03.01

Bước 3. Chi cục Thuế

 

Xác định nghĩa vụ tài chính

 

Mẫu 04-05/GNHS

Bước 4. Tổ chức , công dân

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Mẫu 03-05/LPTB

Mẫu 03-05/TSDĐ

Mẫu 11-1/TB-TNCN

 

Bước 5. Văn phòng đăng ký

 

Tổng hợp hồ sơ, dự thảo QĐ, GCN

 

Mẫu số 08

Mẫu số 11

GCN

Bước 6. Phòng TNMT

 Kiểm tra Hồ sơ

Trình Lãnh đạo Thành phố

 

 

BM.TNMT.03.01

 

 

Bước 7. Lãnh đạo UBND Thành phố

Ký duyệt

 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận

Bước 8. Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký

 

Đăng ký số QĐ, vào sổ cấp GCN,

Chỉnh lý biến động (Nếu có)

Mẫu số 08-ĐK-GCN

Bước 9. Bộ phận “một cửa”

 Tổ chức công dân

 

Trả kết quả và lưu hồ sơ

 

Sổ giao nhận và trả kết quả

5.2 Mô tả nội dung công việc:

Bước 1. Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ: Trách nhiệm chuyên viên trực “Một cửa”

Cán bộ, chuyên viên trực tại Văn phòng giao dịch “một cửa” có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, công dân lập hồ sơ theo đúng quy định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

           Hồ sơ gồm:

-   Giấy chứng nhận (bản gốc và 01 bản phô tô có chứng thực).

-   Hợp đồng chuyển nhượng đã được cơ quan, tổ chức hành nghề công chứng chứng thực theo biểu mẫu số 06 (02 bản chính);

-   Tờ khai chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  đã được UBND phường, xã nơi có đất xác nhận theo mẫu số 12;

-   Bản photocopy các giấy tờ tùy thân (CMND, hộ khẩu) của người nhận chuyển QSD đất.

-   Đơn đề nghị CNL (mẫu số 01), đã được UBND phường, xã nơi có đất xác nhận kèm theo các giấy tờ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND thành phố Vinh (đối với các trường hợp cần phải lập thủ tục CNL)

-   Các tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà, đất (các mẫu 11/KK-TNCN, 01-05/LPTB, 01-05/TSDĐ);

-   Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

* Đối với trường hợp nhận tặng cho, thừa kế thuộc diện được miễn giảm nghĩa vụ tài chính bổ sung thêm các giấy tờ sau:

- Sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh để chứng minh đối tượng quan hệ được miễn giảm (Bản sao có công chứng); (1bản)

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế (mẫu số 28/VBPC) (1 bản)

- Văn bản nhận tài sản thừa kế (trường hợp người nhận thừa kế là duy nhất) (mẫu số 59/VBN) (1 bản)

- Di chúc (nếu có)

- Đơn xin miễn giảm..(mẫu số 28/VBPC)

- Giấy chứng tử. (1 bản)

* Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trả hồ sơ và hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02). 

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ cán bộ trực “Một cửa” tiếp nhận và ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ (mẫu số 03), vào Sổ tiếp nhận hồ sơ (mẫu số 04) chuyển hồ sơ về VPĐK ngay trong ngày để thụ lý.

          Bước 2. Thẩm tra và thụ lý hồ sơ. Trách nhiệm cán bộ chuyên môn VPĐK

          Trong thời hạn không quá tám (08) ngày làm việc (nếu có nội dung CNL) hoặc hai (02) ngày làm việc (nếu không có nội dung CNL) kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ của VPĐK có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ CNL (nếu có); thẩm tra hồ sơ chuyển QSD đất:

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, tham mưu ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và trả hồ sơ về bộ phận “Một cửa” để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp đủ điều kiện CNL (nếu có) và đủ điều kiện chuyển QSD đất cán bộ thụ lý lập sơ đồ thửa đất (nếu có biến động); lập Phiếu thẩm tra hồ sơ CNL (mẫu số 07), lập Phiếu thẩm tra hồ sơ chuyển QSD đất (mẫu số 10), lập Phiếu chuyển thông tin địa chính trình Lãnh đạo VPĐK ký duyệt.

          Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc (nếu có nội dung CNL) hoặc một (01) ngày làm việc (nếu không có nội dung CNL) kể từ khi cán bộ trình hồ sơ, Lãnh đạo VPĐK ký duyệt hồ sơ và gửi lại cho cán bộ thụ lý hồ sơ để vào sổ và chuyển hồ sơ thực hiện NVTC cho cán bộ "Một cửa" phụ trách lĩnh vực thuế (mẫu 04-05/GNHS).

          Trong thời hạn không quá một (01) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thực hiện NVTC, cán bộ "Một cửa" phụ trách lĩnh vực thuế có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Chi cục Thuế.

            Bước 3. Xác định nghĩa vụ tài chính. Trách nhiệm Chi cục thuế

            Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuế có trách nhiệm:

- Lập Thông báo nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 03-05/TSDĐ), Thông báo nộp lệ phí trước bạ (mẫu 03-05/LPTB), thuế Thu nhập cá nhân (mẫu 11-1/TB-TNCN) trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt.

- Chuyển các Thông báo nộp tiền cho cán bộ "Một cửa" phụ trách lĩnh vực thuế để chuyển tổ chức, công dân.

Riêng đối với trường hợp xin miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, thời gian thực hiện không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính và hồ sơ xin miễn giảm thuế.

          Bước 4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trách nhiệm tổ chức, công dân

Tổ chức/công dân tiếp nhận và thực hiện các khoản NVTC theo Thông báo nộp tiền của Chi cục Thuế, sau đó chuyển chứng từ nộp tiền cho cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai tại "Một cửa" để chuyển về VPĐK.

Bước 5. Hoàn tất hồ sơ trình Phòng Tài nguyên và Môi trường (Trách nhiệm chuyên viên thẩm định, thời gian thực hiện 05 ngày làm việc)

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ nộp tiền của công dân, cán bộ thụ lý hồ sơ của VPĐK có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục và lập tờ trình kèm theo dự thảo quyết định CNL, in GCN và dự thảo quyết định cấp GCN trình Lãnh đạo VPĐK kiểm tra ký duyệt trước khi trình Phòng TN&MT.

Bước 6. Kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Thành phố. Trách nhiệm Phòng Tài nguyên & Môi trường.

Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do VPĐK chuyển đến, Cán bộ thụ lý hồ sơ của Phòng TNMT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cấp GCN:

- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, cán bộ thụ lý hồ sơ lập Phiếu kiểm tra (BM.TNMT.03.01), ghi rõ ý kiến kiểm tra, trả lại hồ sơ cho VPĐK để chỉnh sửa cho phù hợp. Không quá một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Phòng TNMT, VPĐK có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh và chuyển lại hồ sơ cho Phòng TNMT.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì lập tờ trình đề nghị cấp GCN chuyển Lãnh đạo Phòng TNMT xem xét, ký duyệt.

Trong thời hạn không quá một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do cán bộ trình, Lãnh đạo Phòng TNMT có trách nhiệm kiểm tra, ký nháy vào QĐ, GCN và ký tờ trình đề nghị cấp GCN; gửi lại cho cán bộ thụ lý hồ sơ để trình Lãnh đạo UBND Thành phố.

Bước 7. Phê duyệt hồ sơ cấp GCN. Trách nhiệm Lãnh đạo UBND Thành phố.

Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, Lãnh đạo UBND Thành phố xem xét phê duyệt quyết định CNL (quyết định cấp GCN) khi đủ các điều kiện pháp lý, chuyển trả hồ sơ về Văn phòng ĐKQSD đất thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của mình để hoàn tất hồ sơ và trình ký lại.

Bước 8. Đăng ký số quyết định, vào sổ.. Trách nhiệm cán bộ thu lý hồ sơ VPĐK

Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, VPĐK có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký công văn đi, vào sổ cấp GCN (Mẫu số 08/ĐK-GCN), lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho Bộ phận “một cửa”.

Bước 9. Thu lệ phí và trả kết quả. Trách nhiệm cán bộ trực “Một cửa”

Bộ phận trực “một cửa” hoàn tất các thủ tục hồ sơ trao GCN cho công dân và thu lệ phí  theo quy định.

Tổng thời gian thực hiện các nội dung công việc từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả cho tổ chức công dân, thời gian không quá hai mươi bốn (24) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính).

6.  Hồ sơ lưu trữ:

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

1

Hồ sơ cấp GCNQSD đất

Văn phòng ĐKQSDĐ và các phòng ban đơn vị liên quan

Lâu dài

7. Các biểu mẫu:

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

7.1  Các biểu mẫu của quy trình:

1

Đơn đề nghị CNL                                                       

Mẫu số 01

2

Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 02

3

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu số 03

4

Sổ tiếp nhận hồ sơ

Mẫu số 04

6

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho QSD đất và tài sản khác gắn liền với đất.    

Mẫu số 06

7

Phiếu thẩm tra hồ sơ CNL của VPĐK

Mẫu số 07

8

Quyết định CNL

Mẫu số 08

9

Phiếu thẩm tra hồ sơ chuyển QSD đất của VPĐK

Mẫu số 10

10

Quyết định cấp GCN

Mẫu số 11

11

Tờ khai chuyển nhượng, tặng cho QSD đất, QSH nhà ở và các tài sản gắn liền với đất (nếu có)

Mẫu số 12

12

Phiếu yêu cầu bổ sung của phòng TNMT

BM.TNMT.03.01

13

Phiếu chuyển thông tin địa chính

BM.TNMT.03.02

7.2  Các biểu mẫu khác theo quy định chung của Nhà nước:

14

Tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận

Mẫu số 08/ĐK

15

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 11/KK-TNCN

16

Tờ khai tiền sử dụng đất

Mẫu số 01-05/TSDĐ

17

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu số 01-05/LPTB

18

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 11-1/TB-TNCN

19

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu số 03-05/LPTB

20

Thông báo nộp tiền sử dụng đất

Mẫu số 03-05/TSDĐ

21

Sổ giao nhận hồ sơ giữa Bộ phận “một cửa” và Chi cục Thuế

Mẫu số 04-05/GNHS

22

Mẫu sổ cấp giấy chứng nhận

Mẫu số 08/ĐK-GCN

23

Văn bản phân chí tài sản thừa kế

Mẫu số 28VBPC 

24

Đơn miễn giảm

Mẫu số 29VBPC  

25

Văn bản nhận thừa kế tài sản

Mẫu số 59VBN 

                                        

  Các bài mới:
Đề xuất tính điện một giá cao nhất 2.890 đồng một kWh(11/8/2020)
Chủ tịch Quốc hội: Bỏ sổ hộ khẩu, giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!(10/8/2020)
Sáng nay không thêm ca nhiễm nCoV(10/8/2020)
Siêu trộm “cõng” 5 tiền án sa lưới sau khi gây ra 50 vụ trộm trong vòng 2 tháng(10/8/2020)
Nghệ An: Yêu cầu người dân toàn tỉnh cài ứng dụng Bluezone phòng, chống Covid-19(10/8/2020)
Miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, hành trình mọi chuyến bay nội địa(10/8/2020)
3 trường hợp tài xế sẽ bị tước bằng lái, phải học và thi lại(8/8/2020)
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp(7/8/2020)
  Địa chính - Nhà đất:
DN có vốn nước ngoài thuê đất xây nhà có được phép bán? (4/7/2016)
Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở. (20/11/2014)
Trả lời đơn của ông Trần Ngọc Sáu ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh (6/11/2014)
Trường hợp nào áp thuế suất 2% khi chuyển nhượng BĐS? (5/8/2014)
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (5/6/2014)
Tên tài liệu: Quy trình Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (23/5/2012)
ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (23/5/2012)
Tên tài liệu: Quy trình Công nhận lại quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích để chuyển quyền sử dụng đất. (17/5/2012)
GIẤY XÁC NHẬN Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất (17/5/2012)
ĐƠN XIN HỢP THỬA ĐẤT (17/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website