| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 6,757
Tất cả: 85,645,794
 
 
Bản in
HỢP ĐỒNG chuyển nhượng tặng cho QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (nếu có)
Tin đăng ngày: 10/5/2012 - Xem: 1549
 

MÉu sè 06

(Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 09 /2010/Q§-UBND ngµy 13/7/2010 cña UBND TP Vinh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


HỢP ĐỒNG

chuyÓn nhƯ­îng/tÆng cho QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (nÕu cã)

               

Chúng tôi gồm có:

 

Bên chuyÓn nh­îng/tÆng cho (sau đây gọi là bên A):

1. ¤ng (bµ):...................................................................... Sinh ngµy............../ ............../ ..............

CMND/Hé chiÕu sè: ........................................ CÊp ngµy.........../.........../.............C¬ quan cÊp: ...................................

Quèc tÞch (®èi víi ng­êi n­íc ngoµi): ............................................................................................................... ........................

Hé khÈu th­êng tró: .................................................................................................................................... ..............................................

2. Cïng víi vî (chång) hoÆc ng­êi ®ång sö dông: .................................................... Sinh ngµy........../......./.............

CMND/Hé chiÕu sè: ........................................ CÊp ngµy.........../.........../.............C¬ quan cÊp: ...................................

Quèc tÞch (®èi víi ng­êi n­íc ngoµi): ............................................................................................................... ........................

Hé khÈu th­êng tró: .................................................................................................................................... ..............................................

3. §iÖn tho¹i liªn hÖ: ...................................................................  Email: ...................................................................... ..................

Bên ®­îc chuyÓn nh­îng/tÆng cho (sau đây gọi là bên B):

1. ¤ng (bµ):...................................................................... Sinh ngµy............../ ............../ ..............

CMND/Hé chiÕu sè: ........................................ CÊp ngµy.........../.........../.............C¬ quan cÊp: ...................................

Quèc tÞch (®èi víi ng­êi n­íc ngoµi): ............................................................................................................... ........................

Hé khÈu th­êng tró: .................................................................................................................................... ..............................................

2. Cïng víi vî (chång) hoÆc ng­êi ®ång sö dông: .................................................... Sinh ngµy........../......./.............

CMND/Hé chiÕu sè: ........................................ CÊp ngµy.........../.........../.............C¬ quan cÊp: ...................................

Quèc tÞch (®èi víi ng­êi n­íc ngoµi): ............................................................................................................... ........................

Hé khÈu th­êng tró: .................................................................................................................................... ..............................................

3. §iÖn tho¹i liªn hÖ: ...................................................................  Email: ...................................................................... ..................

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyÓn nh­îng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

§iÒu 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

ChuyÓn nh­îng/TẶNG CHO

1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè........................................ do UBND ...................................cÊp ngµy............/........../.............cụ thể như sau:

          - Thửa đất số: ............................................Tờ bản đồ số: ............................................

- Địa chỉ thửa đất: ................................................................................................................................ ............................................

- Diện tích: ............................................ m2 (bằng chữ: ............................................................. ..........................................)

- Hình thức sử dụng:         + Sử dụng riêng: .................................................. m2

                                                  + Sử dụng chung: ............................................... m2

- Mục đích sử dụng: ......................................................... Thời hạn sử dụng: .........................................................

- Nguồn gốc sử dụng: ......................................................................................................................... ........................................

- Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ................................................ ........................................

2. DiÖn tÝch chuyÓn nh­îng, tÆng cho: .......................................................................................................... ..........

- Tài sản gắn liền với đất là: ...................................................................................................................................... ..........

- Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: .........................................................................................................................

- VÞ trÝ, ranh giíi, kÝch th­íc thöa ®Êt chuyÓn nh­îng, tÆng cho ®­îc x¸c ®Þnh theo:         

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

- §iÒu kiÖn chuyÓn nh­îng/tÆng cho (nÕu cã): ................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 

§iÒu 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

(Tr­êng hîp tÆng cho kh«ng ph¶i ghi néi dung vµo §iÒu kho¶n nµy)

 

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................................................................................................................... đồng.

(Bằng chữ: ................................................................................................................................... đồng Việt Nam).

2. Phương thức thanh toán: ....................................................................................................................................................

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

§iÒu 3

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (NÕu cã)

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ..........................................................................................

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

§iÒu 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Tr¸ch nhiÖm nép thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyÓn nh­îng/tÆng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này thèng nhÊt nh­ sau:

- LÖ phÝ tr­íc b¹:                     Do bên .........................chịu trách nhiệm nộp.

- ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n:        Do bên .........................chịu trách nhiệm nộp.

- TiÒn sö dông ®Êt (nÕu cã):   Do bên .........................chịu trách nhiệm nộp.

 

§iÒu 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


§iÒu 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyÓn nh­îng/tÆng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

§iÒu 7

 (Ngoµi nh÷ng ®iÒu kho¶n trªn hai bªn cã thÓ ghi thªm néi dung tho¶ thuËn kh¸c vµo ®iÒu

kho¶n nµy nh­ng kh«ng ®­îc vi ph¹m ®iÒu cÊm cña ph¸p luËt, kh«ng tr¸i ®¹o ®øc x· héi)

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

 

§iÒu 8

ĐIỀU KhO¶N CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                   

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA C¤NG CHøNG VI£N

 

Ngµy ............ th¸ng ............. n¨m ............. (b»ng ch÷ ............………..............................................................................)

T¹i .................................................................... ...............................................................................................................................................................

T«i .................................................................................................................., C«ng chøng viªn, Phßng C«ng chøng ..................................................................................................................,tØnh/thµnh phè .................................................................................

 

c«ng chøng

- Hợp đồng chuyÓn nh­îng/tÆng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ...................................................................................................................................................... và bên B là ..............................................................................................................................................................................................................

các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Tại thời điểm chứng thùc(hoÆc c«ng chøng), các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

          - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- C¸c bªn giao kÕt ®· nghe ng­êi thùc hiÖn chøng thùc ®äc Hîp ®ång nµy, ®· ®ång ý toµn bé néi dung ghi trong hîp ®ång vµ ®· ký (®iÓm chØ) vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña t«i.

- Hợp đồng này được làm thành ...................bản chính (mỗi bản chính gồm .................... tờ, ....................trang), giao cho:

          + Bên A ......................bản chính;

          + Bên B ......................bản chính;

          L­u t¹i Phßng c«ng chøng mét b¶n chÝnh.

 

          ................................................. quyÓn sè ..........................................TP/CC-SCT/H§GD.

 

c«ng chøng viªn

(Ký, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)

  Các bài mới:
HĐND TP Vinh khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 14(27/10/2020)
TP Vinh triển khai phương án phòng chống ảnh hưởng bão số 9(27/10/2020)
Nghệ An ra công điện ứng phó với bão số 9(27/10/2020)
Thành phố Vinh họp khẩn về ứng phó với tác động của bão số 9(27/10/2020)
Cách xử trí khi bị viêm da sau lũ(26/10/2020)
Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (26/10): Cả nước mưa rào rải rác; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Nam Bộ nhiệt độ cao nhất tới 33 độ C(26/10/2020)
Bão số 8 tan, bão Molave giật cấp 14 sắp vào Biển Đông(26/10/2020)
Nghệ An: Quyên tặng hàng nghìn bộ SGK, vở viết cho học sinh vùng lũ(26/10/2020)
  Địa chính - Nhà đất:
DN có vốn nước ngoài thuê đất xây nhà có được phép bán? (4/7/2016)
Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở. (20/11/2014)
Trả lời đơn của ông Trần Ngọc Sáu ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh (6/11/2014)
Trường hợp nào áp thuế suất 2% khi chuyển nhượng BĐS? (5/8/2014)
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (5/6/2014)
Tên tài liệu: Quy trình Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (23/5/2012)
ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (23/5/2012)
Tên tài liệu: Quy trình Công nhận lại quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích để chuyển quyền sử dụng đất. (17/5/2012)
GIẤY XÁC NHẬN Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất (17/5/2012)
ĐƠN XIN HỢP THỬA ĐẤT (17/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website