| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 4,864
Tất cả: 82,049,085
 
 
Bản in
Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và hợp tác xã
Tin đăng ngày: 9/5/2012 - Xem: 9017
 

Tên tài liệu: Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và hợp tác xã
Bảng theo dõi sửa đổi:
Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú
Lần 03 Mục 5.2 Bổ sung nội dung và biểu mẫu 15/2/2012 
    
    
    
Phân phối:
Chủ tịch UBND 1 Phòng Tài chính-Kế hoạch 1
Các phó Chủ tịch 4 Thanh tra Thµnh phè  1
Văn phòng HĐND-UBND 1 Phòng Tư pháp 1
Ban Chỉ đạo ISO 1  

 Phê duyệt:
Người viết Người kiểm tra Người duyệt

Trần Văn Sơn
Chức vụ: Trưởng phòng Nguyễn Văn Chỉnh
Chức vụ: QMR Nguyễn Xuân Sinh
Chức vụ: Chủ tịch
1. Mục đích:
Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh, ban hành Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm quy định trình tự các bước thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để bảo đảm chất lượng hiệu quả công việc và phù hợp với quy định hiện hành.
2. Phạm vi áp dụng, trách nhiệm và quyền hạn:
2.1. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này áp dụng đối với các phòng ban đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện tiếp nhận, thẩm định và cấp  giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, HTX hoạt động theo luật HTX năm 2003, luật doanh nghiệp năm 2005.
2.2. Trách nhiệm và quyền hạn.
- Lãnh đạo UBND thành phố Vinh: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đăng ký kinh doanh.
- Lãnh đạo phòng: Ký duyệt giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi hồ sơ đủ thủ tục pháp lý, phân công, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các HTX, hộ kinh doanh theo đúng quy định.
 - Chuyên viên: Tiếp nhận thẩm định và hoàn tất hồ sơ dự thảo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trình Lãnh đạo phòng xem xét phê duyệt, trả kết quả cho tổ chức/công dân và lưu hồ sơ theo quy định. Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động cấp giấy phép.
 3. Định nghĩa, thuật ngữ và các từ viết tắt:
3.1. Định nghĩa, thuật ngữ :
- Công dân: Là cá nhân có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh.
3.2. Các từ viết tắt :
- ĐKKD: Đăng ký kinh doanh
- GCN: Giấy chứng nhận.
- CMTND: Chứng minh thư nhân dân.
- HKD: Hộ kinh doanh.
- HTX: Hợp tác xã.
4. Tài liệu tham khảo và tài liệu liên quan:
4.1. Tài liệu tham khảo:
- Tiêu chẩn TCVN ISO 9001: 2008
4.2. Tài liệu liên quan:
- Luật HTX năm 2003.
- Luật doanh nghiệp năm 2005.
- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
-  Thông tư số 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Nghị định 87 ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ĐKKD HTX.
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH  ngày 15/12/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh danh hợp tác xã.
- Nghị định 59/2006/NĐ-CP  ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Nghị định 43/2009 sửa đổi nghị định 59/2006.
- Quyết định 10/2007QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư.
- Nghị định 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2007
5. Nội dung:
5.1 Lưu đồ:

 

 

 

 

 

    Trách  nhiệm           Nội dung Tài liệu liên quan

Bước 1
Chuyên viên (Một cửa)

Bước 2
Chuyên viên thẩm định

Bước 3
Chuyên viên

Bước 4 Lãnh đạo phòng


Bước 5
Trung tâm 1 cửa, Hộ kinh doanh

Bước 6
Chuyên viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ
BM.VP.???

 

BM.TCKH.03.01
BM.TCKH.03.02
BM.TCKH.03.03
BM.TCKH.03.05
BM.TCKH.03.06 BM.TCKH.03.07

Hồ sơ cấp giấy

 


Sổ giao nhận kết quả
BM.TCKH.03.04

5.2 Mô tả lưu đồ

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Trách nhiệm chuyên viên (Thời gian xử lý trong ngày).
Chuyên viên (được phân công) trực “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổ chức/công dân, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ theo quy định .
Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:
a, Đối với hộ kinh doanh:
* Trường hợp đăng ký kinh doanh lần đầu, hồ sơ gồm:
 + Đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu BM.TCKH.03.01).
 + Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.
 + Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp trụ sở kinh doanh:
- Các địa điểm kinh doanh thuê của cá nhân: Hợp đồng thuê địa điểm giữa hộ kinh doanh với người cho thuê  phải có công chứng (bản chính hoặc bản sao hợp lệ). Trường hợp hợp đồng thuê địa điểm không có công chứng thì yêu cầu phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên cho thuê (bản sao hợp lệ).
- Các địa điểm kinh doanh thuê của cơ quan, đơn vị phải có hợp đồng thuê địa điểm giữa hộ kinh doanh với cơ quan, đơn vị cho thuê địa điểm (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).
- Đối với hộ kinh doanh tại nhà riêng: Phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc sổ hộ khẩu (bản sao hợp lệ).
 + Những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì phải có các văn bản đồng ý cho phép kinh doanh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 + Những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thành viên hoặc đại diện hộ kinh doanh.
 + Những ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
* Trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:
 + Thông báo thay đổi nội dung kinh doanh (theo mẫu BM.TCKH.03.02)
 + Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
+ Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở kinh doanh dự định chuyển tới.
- Các địa điểm kinh doanh thuê của cá nhân: Hợp đồng thuê địa điểm giữa hộ kinh doanh với người cho thuê  phải có công chứng (bản chính hoặc bản sao hợp lệ). Trường hợp hợp đồng thuê địa điểm không có công chứng thì yêu cầu phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên cho thuê (bản sao hợp lệ).
- Các địa điểm kinh doanh thuê của cơ quan, đơn vị phải có hợp đồng thuê địa điểm giữa hộ kinh doanh với cơ quan, đơn vị cho thuê địa điểm (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).
- Đối với hộ kinh doanh tại nhà riêng: Phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc sổ hộ khẩu (bản sao hợp lệ).
 + Những ngành, nghề thay đổi, bổ sung mà thuộc ngành, nghề có điều kiện, ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hoặc ngành nghề phải có vốn pháp định thì  phải có các giấy tờ, văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho phép, xác nhận hoặc bản sao hợp lệ có chứng chỉ ngành nghề đó.
b, Đối với hợp tác xã:
1) Trường hợp đăng ký kinh doanh lần đầu, hồ sơ gồm:
 + Đơn ĐKKD hợp tác xã (theo mẫu BM.TCKH.03.05)
+ Điều lệ HTX (3 bản);
+ Biên bản đại hội xã viên có xác nhận của chính quyền địa phương;
+ Phương án kinh doanh;
+ Giấy xác nhận trụ sở HTX;
+ Danh sách xã viên;
+ Danh sách ban quản trị, ban kiểm soát;
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề nếu đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
+ Giấy xác nhận cơ quan có thẩm quyền về vốn nếu kinh doanh ngành nghề có vốn pháp định;
2) Trường hợp yêu cầu thay đổi ĐKKD HTX:
 + Đơn của hợp tác xã về việc thay đổi nội dung ĐKKD HTX; (theo mẫu BM.TCKH.03.06)
+ Quyết định của Ban Quản trị, Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi;
+ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp;
+ Đối với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của hợp tác xã;
+ Đối với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật;
+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, thành viên Ban Quản trị hợp tác xã được thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người thay thế.
3. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
* Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
* Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị hư hỏng:
 + Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị hư hỏng. 
Trong quá trình kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã hoàn chỉnh, chuyên viên viết giấy biên nhận hồ sơ (theo mẫu BM.VP. 00.01)
Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên hướng dẫn Tổ chức/công dân bổ sung các loại giấy tờ cần thiết vào Phiếu kiểm tra hồ sơ (BM.VP.00.01) để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
 Sau khi tiếp nhận hồ sơ Chuyên viên trực “Một cửa” chuyển hồ sơ về phòng Tài chính – Kế hoạch để thụ lý hồ sơ.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ (Trách nhiệm chuyên viên phòng, thời gian xử lý 01 ngày)
Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch theo nhiệm vụ đã được phân công, trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến để thụ lý. Trường hợp đặc biệt (khi chuyên viên được phân công đi vắng), Trưởng phòng phân công chuyên viên khác trong phòng xử lý.
Chuyên viên thẩm định thực hiện việc thẩm định và lập phiếu thẩm định hồ sơ với các nội dung sau:
- Tên hộ kinh doanh không trùng, phù hợp với quy định về đặt tên hộ kinh doanh cá thể/ hợp tác xã
- Đủ Hồ sơ theo quy định
- Nội dung hồ sơ: Hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định của chính phủ.
Trường hợp nội dung hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo phòng và gửi thông báo đến hộ đăng ký kinh doanh để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết.

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ và trình ký: Trách nhiệm chuyên viên thẩm định (Thời gian thực hiện 1/2 ngày)
Sau khi hoàn tất hồ sơ, chuyên viên thẩm định dự thảo và in giấy phép theo biểu mẫu (BM.TCKH.01.03 hoặc 07) trình Lãnh đạo phòng kiểm tra phê duyệt (kèm theo danh sách trích ngang hồ sơ ĐKKD).
Bước 4. Ký duyệt: Trách nhiệm Lãnh đạo phòng (Thời gian thực hiện 01 ngày)
Trên cơ sơ hồ sơ đã được cán bộ thẩm định và kiểm tra, Lãnh đạo phòng xem xét phê duyệt nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung chỉnh sửa cán bộ thẩm định hoàn tất các thủ tục và trình phê duyệt lại.
 Bước 5. Trả kết quả: Trách nhiệm Chuyên viên trực  ‘Một cửa”  (Thời gian thực hiện 1/2 ngày)
*) Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
- Đối với hộ kinh doanh: Tối đa 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó: Thời gian thực hiện các bước 1, 2 không quá 02 ngày, các bước 3, 4, 5 không quá 03 ngày.
 - Đối với hợp tác xã: Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Chuyên viên “Một cửa” vào sổ giao nhận theo mẫu (BM.TCKH.03.04) và thu lệ phí trước khi trả kết quả cho tổ chức/công dân.
Bước 6. Lưu hồ sơ. Trách nhiệm cán bộ thẩm định
Hồ sơ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh được tổng hợp và lưu tại phòng Tài chính-Kế hoạch theo quy định.
6. Hồ sơ lưu
TT Tên hồ sơ Thời gian lưu Nơi lưu
1 Hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Lâu dài Phòng TCKH
Văn thư
2 Hồ sơ đăng ký kinh doanh HTX Lâu dài Phòng TCKH
Văn thư
7. Biểu mẫu và phụ lục kèm theo:
STT Tên biểu mẫu Ký  hiệu
2 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh BM.TCKH.03.01
3 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh BM.TCKH.03.02
4 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh BM.TCKH.03.03
5 Sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh BM.TCKH.03.04
6 Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã BM.TCKH.03.05
7 Đơn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã BM.TCKH.03.06
8 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã BM.TCKH.03.07

download Download văn bản tại đây
  Các bài mới:
Cháy tầng hầm chung cư Vinaconex 9 ở TP Vinh, người dân tháo chạy trong đêm(14/11/2019)
TP Vinh chỉ tiêu về xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt 72,8%(13/11/2019)
HĐND TP Vinh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11(13/11/2019)
Quốc hội quyết tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020(13/11/2019)
Chi tiết số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025(13/11/2019)
Tăng lương cần gắn liền với đánh giá lại vị trí việc làm(13/11/2019)
Nhật, Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông(13/11/2019)
Mỹ điều tàu chiến mang tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Đài Loan(13/11/2019)
  Đăng ký - Giải thể doanh nghiệp:
Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp (27/8/2018)
Xe ôtô nào sẽ bị từ chối đăng kiểm tại Việt Nam? (3/5/2017)
Lệ phí trước bạ đất được tính như thế nào? (10/3/2017)
Quy trình Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá (9/5/2012)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (9/5/2012)
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (9/5/2012)
Những điều cần lưu ý khi đăng ký kinh doanh (25/4/2008)
Hướng dẫn đăng ký kinh doanh công ty nhà nước (20/3/2008)
Hướng dẫn đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (20/3/2008)
Hướng dẫn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (20/3/2008)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website